{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

شکستن عهد و پیمان با خداوند، چه امری را بدنبال می‌آورد؟

1 ) 

گناه و عذاب وجدان

2 ) 

عذاب و جدان

3 ) 

شرمندگی  

4 ) 

حسرت 

پاسخ تشریحی :
نمایش پاسخ

شکست پیمان شرمندگی بدنبال دارد.

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

سید امیرحسین قپانی