لایه‌ی زیر مخاطی از چه اجزائی تشکیل شده است؟

1) 

رگ‌های فراوان و شبکه‌ای از یاخته‌های عصبی

2) 

بافت چربی و رگ‌ها

3) 

یاخته‌های ماهیچه‌ای صاف

4) 

بافت چربی و رگ‌ها