{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

با استفاده از نمودار مقابل، مقادیر خواسته شده را در صورت وجود بدست آورید.

الف) $\mathop {\lim }\limits_{x \to  - {1^ + }} f(x) = ............$
ب) $\mathop {\lim }\limits_{x \to  - {1^ - }} f(x) = ............$
ج) $\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} f(x) = ............$

پاسخ تشریحی :
نمایش پاسخ

الف) صفر
ب) 2
ج) 1-

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

مجید قادری