با توجه به عبارت «ملک چنان تند می راند که باد به گرد او نمی رسید» کدام گزینه درست است؟

1) 

سرعت پادشاه از سرعت باد بیشتر بود.

2) 

سرعت اسب از سرعت پادشاه بیشتر بود.

3) 

گرد و خاک پادشاه زیاد بود.

4) 

 پادشاه اسب را با سرعت زیادی می تازاند.