مفهوم عبارت «با صدایی که به قول معروف از ته چاه در می‌آمد، با زهر خندی گفت: «داد نزن من گوش استماع ندارم لمن تقول.»، با کدام بیت متناسب است؟

1) 

مرد باید که گیرد اندر گوش / ور نبشته است پند بر دیوار

2) 

حال چوگان چون نمی دانی که چیست / ای نصیحت‌گو به ترک گوی، گوی

3) 

ذوق سماع مجلس اُنست به گوش دل / وقتی رسد که گوش طبیعت بیا کنی

4) 

گوش کن پند ای پسر وز بهر دنیا غم مخور / گفتمت چون در حدیثی گر توانی داشت هوش