کدام مورد نتیجه افزایش بیش از اندازه کربن دی اکسید در هواکره است؟

1) 

کاهش ذوب یخ های قطبی

2) 

ایجاد تغییر در فصل ها

3) 

کاهش دمای کره زمین

4) 

رشد گیاهان