گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

 معنی واژه ها در همه گزینه ها، به جز گزینه .................... تماماً درست است.

1 ) 

جیب: یقه / نخل: درخت خرما / وظیفه: مستمری / قیاس: اندازه

2 ) 

فاحش: آشکار / تاک: میوه انگور / خوان: سفره / سُکر: حالت مستی

3 ) 

کاینه: موجود / مدعی: خواهان / مهد: گهواره / نبی: پیام آور

4 ) 

کَشَف: پرده برداشتن / تضرّع: زاری کردن / منّت: سپاس / عهده: مسئولیت

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

حسین امینیان