به دو جسم به یک اندازه گرما داده ایم و بدون تغییر حالت، دمای آن به یک اندازه افزایش یافته است. در این صورت الزاماً:

1) 

دو جسم مشابه بوده اند.

2) 

جرم و گرمای ویژه آن ها یکسان است.

3) 

گرمای ویژه ی آن ها یکسان است.

4) 

نسبت گرمای ویژه ی آن ها، برابر با نسبت وارون جرم آن هاست.