كدام گزينه ترجمه واژه های مشخّص شده در عبارت روبرو است؟ «أَخي یَلومُ نَفْسَهُ وَ یُساعِدُ صَدیقَهُ الشّبابَ»

1) 

ملامت كرد – كمک كرد – جوانان

2) 

ملامت مي كند – كمک كرد – جوان

3) 

ملامت می كند- كمک می كند – جوان

4) 

ملامت كرد – كمک كرد – جوانان