در بخش‌های «ب» و «ج» در جدول زیر چه عباراتی قرار داده شوند تا روند کار در سیستم اطلاعات جغرافیایی را به‌درستی نشان دهد؟

1) 

تصاویر ماهواره‌ای- گزارش

2) 

کدبندی- نمودار

3) 

رقومی کردن- تحلیل فضایی

4) 

مدل سازی- متن