یکی از عواملی که موجب ناسازگاری زن و مرد می شود، داشتن هنجارها و ارزش‌های متفاوت است، ریشه این مسئله را در چه چیز باید جستوجو نمود؟

تفاوت‌های فردی موجود بین زن و شوهر

پرورش زن و شـوهـر در دو محیط اجتمـاعی متفـاوت

عـارض نقش‌ها در خـانـه و محلّ کار

عدم شناخت کافی زن و شوهر از حقوق و تکالیف خود