در شکل مقابل، نقطه‌ی «م» مرکز دایره‌ی بزرگتر و کمان «الف ب» در هر دو دایره مشترک است. نسبت مساحت قسمت رنگی به کل شکل با تقریب کم‌تر از 0/1 (به روش گرد کردن) کدام است؟

1) 

75 $\%$

2) 

$\frac{1}{4}$

3) 

80 $\%$

4) 

$\frac{5}{4}$

رابطه بین پاره خط های مختلف
توسط حسین ح در 17 خرداد
دو عدد گنگ که جمع آن ها گنگ نباشد
توسط Zahra Padash در 17 خرداد
تفسیر عقاید ایران باستان
توسط دانیال عبدالعلی زاده در 16 خرداد
گویا کردن کسر با مخرج رادیکالی
توسط bahar Khaksar در 16 خرداد