به استدلالی که موضوع موردنظر را به درستی نتیجه دهد ....... گوییم.

1) 

 تعمیم

2) 

استدلال

3) 

اثبات

4) 

مثال نقض