حرکت همرفتی مواد در بستر اقیانوس آرام چه تغییری در آن ایجاد می‌کند؟

پهن‌تر می‌کند

بستر اقیانوس را گسترش می‌دهد

کم عمق می‌کند

عمیق می‌کند