حرکت همرفتی مواد در بستر اقیانوس آرام چه تغییری در آن ایجاد می‌کند؟

1) 

پهن‌تر می‌کند

2) 

بستر اقیانوس را گسترش می‌دهد

3) 

کم عمق می‌کند

4) 

عمیق می‌کند