{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

ویدیو دوره آموزشی علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه با تدریس حسین هادیان پور

دوره اول متوسطه نهم علوم تجربی

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: مواد و نقش آنها در زندگی (جلسه1)

0:41

6,400 تومان

1 تا 3

فصل 1: مواد و نقش آنها در زندگی (جلسه2)

0:43

6,560 تومان

3 تا 5

فصل 1: مواد و نقش آنها در زندگی (جلسه3)

0:42

6,480 تومان

5 تا 9

فصل 2: رفتار اتم‌ها با یکدیگر (جلسه1)

0:53

7,280 تومان

9 تا 13

فصل 2: رفتار اتم‌ها با یکدیگر (جلسه2)

0:36

6,000 تومان

13 تا 20

فصل 2: رفتار اتم‌ها با یکدیگر (جلسه3)

0:36

6,000 تومان

21 تا 22

فصل 2: رفتار اتم‌ها با یکدیگر (جلسه4)

0:37

6,080 تومان

17 تا 24

فصل 2: رفتار اتم‌ها با یکدیگر (جلسه5)

0:38

6,160 تومان

23 تا 24

فصل 3: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی (جلسه1)

0:42

6,480 تومان

28 تا 32

فصل 3: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی (جلسه2)

0:40

6,320 تومان

1 تا 38

فصل 4: حرکت چیست؟ (جلسه1)

0:44

6,630 تومان

37 تا 39

فصل 4: حرکت چیست؟ (جلسه2)

0:50

7,070 تومان

37 تا 48

فصل 4: حرکت چیست؟ (جلسه3)

0:38

6,160 تومان

48 تا 48

فصل 4: حرکت چیست؟ (جلسه4)

0:51

7,140 تومان

40 تا 50

فصل 5: نیرو (جلسه1)

0:45

6,710 تومان

49 تا 52

فصل 5: نیرو (جلسه2)

0:33

5,740 تومان

49 تا 52

فصل 5: نیرو (جلسه3)

0:41

6,400 تومان

52 تا 55

فصل 5: نیرو (جلسه4)

1:1

7,810 تومان

55 تا 58

فصل 5: نیرو (جلسه5)

0:35

5,920 تومان

56 تا 60

فصل 5: نیرو (جلسه6)

0:41

6,400 تومان

49 تا 60

فصل 5: نیرو (جلسه7)

0:23

4,800 تومان

25 تا 61

فصل 6: زمین ساخت ورقه‌ای (جلسه1)

0:44

6,630 تومان

64 تا 68

فصل 6: زمین ساخت ورقه‌ای (جلسه2)

0:25

5,000 تومان

65 تا 69

فصل 7: آثاری از گذشته زمین (جلسه1)

0:32

5,660 تومان

75 تا 80

فصل 7: آثاری از گذشته زمین (جلسه2)

0:32

5,660 تومان

1 تا 80

فصل 8: فشار و آثار آن (جلسه1)

0:51

7,140 تومان

85 تا 87

فصل 8: فشار و آثار آن (جلسه2)

0:32

5,660 تومان

84 تا 88

فصل 8: فشار و آثار آن (جلسه3)

0:44

6,630 تومان

85 تا 88

فصل 8: فشار و آثار آن (جلسه4)

0:45

6,710 تومان

90 تا 91

فصل 8: فشار و آثار آن (جلسه5)

0:33

5,740 تومان

84 تا 93

فصل 8: فشار و آثار آن (جلسه6)

0:34

5,830 تومان

84 تا 93

فصل 9: ماشین‌ها (جلسه1)

0:35

4,440 تومان

91 تا 94

فصل 9: ماشین‌ها (جلسه2)

0:40

4,740 تومان

93 تا 95

فصل 9: ماشین‌ها (جلسه3)

0:41

4,800 تومان

95 تا 97

فصل 9: ماشین‌ها (جلسه4)

0:40

4,740 تومان

99 تا 100

فصل 9: ماشین‌ها (جلسه5)

0:30

4,110 تومان

91 تا 100

فصل 10: نگاهی به فضا (جلسه1)

0:27

3,900 تومان

فصل 10: نگاهی به فضا (جلسه2)

0:45

5,030 تومان

101 تا 104

فصل 10: نگاهی به فضا (جلسه3)

0:45

5,030 تومان

104 تا 108

فصل 10: نگاهی به فضا (جلسه4)

0:42

4,860 تومان

107 تا 112

فصل 10: نگاهی به فضا (جلسه5)

0:46

5,090 تومان

101 تا 112

فصل 11: گوناگونی جانداران

فصل 12: دنیای گیاهان

فصل 13: جانوران بی‌مهره

فصل 14: جانوران مهره‌دار

فصل 15: با هم زیستن

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400