اگر زاویهٔ بین دو بردار $\overrightarrow{a}$ و $\overrightarrow{b}$ برابر $\frac{\pi }{4}$ باشد، زاویهٔ بین دو بردار $\overrightarrow{b}$ و $\left| \overrightarrow{a} \right|\overrightarrow{b}+\left| \overrightarrow{b} \right|\overrightarrow{a}$ کدام است؟

1) 

$\frac{\pi }{4}$

2) 

$\frac{\pi }{3}$

3) 

$\frac{\pi }{8}$

4) 

$\frac{3\pi }{8}$