تفاوت بسیار مهم بین بارهای الکتریکی و قطب‌های آهنربا در چیست؟

1) 

جذب قطب‌ها یا بارهای ناهمنام

2) 

دفع قطب‌ها یا بارهای همنام

3) 

ایجاد نیرو میان قطب‌ها یا بارها

4) 

جداکردن بارهای الکتریکی یا قطب‌ها از یکدیگر