نصف النهار چیست؟

1) 

دایره هایی که ازقطب شمال تاقطب جنوب کشیده شده‌اند

2) 

نیم دایره هایی فرضی که برموازات خط استوا کشیده شده‌اند

3) 

دایره هایی فرضی که برموازات خط استوا کشیده شده‌اند

4) 

 نیم دایره‌های فرضی هستند که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده‌اند