گیرنده‌های ...................

1) 

بویایی، در بین یاخته‌های استوانه‌ای شکل قرار دارند.

2) 

چشایی، همانند گیرنده‌های بویایی فاقد مژک هستند.

3) 

بویایی، یاخته‌های عصبی‌اند که آسه‌های مژک‌دار دارند.

4) 

چشایی، برخلاف گیرنده‌های بویایی در بین یاخته‌های پوششی قرار دارند.