در آزمایش فوق چنان‌چه چگالی روغن مورد استفاده 0/955 گرم بر سانتی‌متر مکعب و جرم مولی آن 932 گرم بر مول باشد عدد آووگادرو محاسبه شده در این آزمایش چقدر است؟

1) 

$0/22\times {{10}^{23}}$

2) 

$22\times {{10}^{23}}$

3) 

$2/2\times {{10}^{23}}$

4) 

$220\times {{10}^{23}}$

جمله n ام الگوی 1و 4و 8و 12...
توسط Matin Shirazi در 17 خرداد
تعداد یال های یک منشور ۷ پهلو چیست؟
توسط ابوبکر دامن زر در 17 خرداد
تولید مثل در گیاهان دانه دار چگونه است؟
توسط زَهـــــــرا مُخــــــتار در 17 خرداد