«روش تجربی» و «تجارب شخصی» به‌ترتیب در کدام‌یک از راه‌های کسب شناخت، مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

1) 

روش علمی - سیر و سلوک

2) 

روش علمی- شیوهٔ خردگرایانه

3) 

سیر و سلوک - استناد به نظر صاحب‌نظران

4) 

سیر و سلوک- سیر و سلوک