در همه گزینه‌ها به جز گزینه .......... بخشی از جمله حذف شده است.

1) 

اهل ده پیر فرزانه را از روستا به شهر آوردند و خرد و کلان، کار را به او سپردند.

2) 

نه هر که به قامت مهتر به قیمت بهتر.

3) 

از خانه که بیرون آمدم او را دیدم.

4) 

این موضوع در جلسه فوری دبیرستان مطرح و تصویب شد اما برخی نا‌خشنود بودند.