{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1401/07/9

سوالات تستی آنلاین ریاضی ششم | فصل 5: اندازه‌گیری

دبستان ششم ریاضی اسفند
شامل مباحث:
فصل 5: اندازه گیری
درس 1: طول و سطح
درس 2: حجم و جرم
درس 3: مساحت دایره
درس 4: خط و زاویه
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 75 دقیقه

سوالات تستی آنلاین ریاضی ششم | فصل 5: اندازه‌گیری
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 9 مهر 1401
  

200 هکتار برابر است با ...................... متر مربع.