1395/12/4

آزمون تستی درس هفتم فارسی (1) پایه دهم | جمال و کمال

فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: درس 7: جمال و کمال
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

بیت «گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید  /  چون عشق حرم باشد، سهل است بیابان‌ها» به مفهوم کدام گزینه اشاره ندارد؟