1397/11/23

آزمون آزمایشی کنکور جامعه شناسی دوازدهم انسانی |‌ درس 1 تا 5

جامعه شناسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
درس 1: ذخیرۀ دانشی
درس 2: علوم اجتماعی
درس 3: نظم اجتماعی
درس 4: کنش اجتماعی
درس 5: معنای زندگی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

مشخص کنید در مورد کدام‌یک از موارد زیر دانش عمومی و کدام‌یک دانش علمی وجود دارد؟

الف: تسلط بر زبان مادری         ب: استفاده از مترو برای رهایی از ترافیک

پ: جمعیت‌شناسی                  ت: ایستادن پشت چراغ قرمز