1397/8/22

تست کنکور سراسری جغرافیا (3) دوازدهم انسانی | درس 5: انواع و ویژگی‌های مخاطرات طبیعی

جغرافیا (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی فروردین
شامل مباحث:
فصل 3: مخاطرات طبیعی
درس 5: ویژگی‌ها و انواع مخاطرات طبیعی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 22 آبان 97
  

کدام گزینه در مورد منشا شکل‌گیری مخاطرات طبیعی درست است؟

الف) منشأ اقلیمی       ب) منشأ درون زمینی       ج) میان زمینی            د) منشأ برون‌زمینی