1397/6/22

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 4 زیست شناسی دهم | گفتار اول: قلب (سری A)

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 4: گردش مواد در بدن
گفتار 1: قلب
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

چند مورد در ارتباط با شبکه‌ی هادی قلب انسان درست است؟

الف) انتشار تحریک بین یاخته‌های ماهیچه‌ای دهلیزها، از طریق صفحات بینابینی انجام می‌شود.

ب)‌ انتشار تحریک از یاخته‌ی میوکارد دهلیز به میوکارد بطن، فقط از طریق شبکه‌ی هادی قلب انجام می‌شود.

ج) جریان الکتریکی ایجاد شده در گره سینوسی دهلیزی، توسط یاخته‌های ماهیچه‌ای به گره‌ی دوم می‌رسد.

د) آخرین نقاطی که جریان الکتریکی ایجاد شده در گره دهلیزی بطنی را دریافت می‌کنند،‌ یاخته‌های ماهیچه‌ای بطن‌ها در نزدیکی بافت پیوندی…