1396/5/30

آزمون تستی فصل چهارم ریاضی پنجم دبستان | زاویه و نیمساز

ریاضی پنجم دبستان
شامل مباحث: فصل 4: تقارن و چند ضلعی‌ها
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

شکل زیر چند خط تقارن دارد؟