1397/8/12

تست کنکور فصل ۲ ریاضیات گسسته دوازدهم رشته ریاضی | درس 1: معرفی گراف

ریاضیات گسسته دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 2: گراف و مدل‌سازی
درس 1: معرفی گراف
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

فرض کنید $G$ گرافی باشد که رأس‌های آن همهٔ خانه‌های یک جدول $3\times 3$ باشند و دو رأس $x$ و $y$ در $G$ مجاور باشند، اگر خانه‌های متناظر با $x$ و $y$ در یک سطر یا ستون نباشند. اندازهٔ $G$  برابر کدام است؟