1397/9/3

آزمون تستی جمع بندی فصل 1 حسابان (2) دوازدهم | فصل 1: تابع (سری A)

حسابان (2) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 1: تابع
درس 1: تبدیل نمودار توابع
درس 2: تابع درجه سوم، توابع یکنوا و بخش‌پذیری و تقسیم
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر نمودار تابع $y=f(x)$ به شكل زير باشد، به‌ازای كدام مقدار $a$، مجموع ريشه‌های معادله‌ی $f(x-a)=0$ صفر است؟