1395/7/26

آزمون تستی فصل اول ریاضی پنجم دبستان | الگوها

ریاضی پنجم دبستان
شامل مباحث: فصل 1: عدد نویسی و الگوها
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

بزرگترین عدد شش رقمی چند برابر بزرگترین عدد دو رقمی است؟