1396/5/30

آزمون تستی ریاضی پنجم دبستان | فصل 5: جمع عددهای اعشاری

ریاضی پنجم دبستان
شامل مباحث: فصل 5: عددهای اعشاری
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

وزن یک لیوان خالی 0/381 کیلو‌گرم است. اگر وزن لیوان پر از آب 1/152 کیلو‌گرم باشد. وزن آب داخل لیوان کدام گزینه است؟