1396/5/30

آزمون تستی ریاضی پنجم دبستان | فصل 5: جمع عددهای اعشاری

ریاضی پنجم دبستان
شامل مباحث: فصل 5: عددهای اعشاری
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

ورودی ماشین ورودی - خروجی زیر کدام است؟