1397/5/20

آزمون تستی ریاضی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری | فصل سوم: تابع (درس 2: وارون یک تابع و تابع یک به یک)

ریاضی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی آذر
شامل مباحث:
فصل سوم- تابع
درس 2: وارون یک تابع و تابع یک به یک
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 20 مرداد 97
  

حاصل عبارتهای زیر به تر تیب برابر است با:

[0] و [۶/۱] و [4/۳-] و[۳-]