1395/7/30

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 2 زیست شناسی دهم | گفتار اول: یاخته و بافت جانوری (سری A)

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل دوم- گوارش و جذب مواد
گفتار 1: یاخته و بافت جانوری
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

بافت پوششی سطح درونی مویرگ های خونی ...... سطح داخلی بخشی از لوله گوارش که دهانه C شکل غضروف نای روی آن قرار دارد ...............