1397/5/25

آزمون تستی ریاضی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری | فصل هفتم: آمار و احتمال (درس 2: آمار توصیفی)

ریاضی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: درس 2: آمار توصیفی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در 15 داده آماری میانه برابر 24 و میانگین داده‌های بزرگ‌تر از میانه و کمتر از میانه برابر 31 و 19 می‌باشد. میانگین کل داده‌ها کدام است؟