1397/4/23

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری زمین‌شناسی پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی و ریاضی | فصل سوم: منابع آب و خاک

زمین شناسی یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: فصل 3: منابع آب و خاک
  تعداد سوالات: 50
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

عمق سطح ايستابی در ............... حدود 90 متر و در ............... حدود 1 متر است.