1397/6/28

آزمون آغازین ورودی ریاضی از پایه چهارم به پنجم ابتدائی (دوره کتاب ریاضی چهارم دبستان) | مهر ماه 1397

ریاضی پنجم دبستان
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اقرأ النص التالی ثمَ اجب عن الأسئلة:
ذهب سائح إلی زیارة زاهد یعیش في قریة ضغیرة ولا یملک إلا کتبه و منضدة و کرسیَّا. فسأله: أین لوازم منزلک؟ أجابه الزاهد: أین لوازم منزلک أنت؟
قال السائح: أنا مسافر!
أجابه الزاهد: أنا مسافر أیضا!

عین الخطأ: من مواصفات الزاهد أنَه کان ..........