1397/6/23

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 5 زیست شناسی دهم | گفتار اول: هم ایستایی و کلیه ها

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 5: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
گفتار 1: هم ایستایی و کلیه‌ها
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

چند مورد جمله زیر را به درست کامل میکنند ؟

در فرد مبتلا به دیابت شیرین ..........

الف) میزان تراوش گلوکز افزایش می یابد.

ب) میزان بازجذب گلوکز افزایش می یابد

ج ) برخلاف افراد سالم در ادرار گلوکز یافت میشود .پ

د) حجم ادرار افزایش می یابد.