1398/10/28

آزمون تستی محیط و مساحت اشکال هندسی ریاضی ششم

ریاضی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 5: اندازه گیری
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/10/28
  

قطعه ای فلزی مطابق شکل زیر داریم. مساحت قسمت رنگی آن برابر 15 سانتی متر مربع است. ارتفاع قطعه برابر 12 سانتی متر است. اگر جرم هر سانتی متر مکعب از آن برابر 10 گرم باشد، جرم کل قطعه چقدر است؟