1395/7/19

آزمون تستی بخش 1 اقتصاد دهم انسانی و معارف | فصل اول: اقتصاد چیست؟

اقتصاد دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: فصل 1: اقتصاد چیست؟
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر بپذیریم که انسان موجودی کمال جو است، مرتفع شدن قسمتی از احتیاجاتش منجر به .......... در او می‌شود.