1397/7/10

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری هندسه (1) دهم | فصل 3- درس اول: چند ضلعی ها و ویژگی هایی از آنها

هندسه (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 3: چند ضلعی‌ها
درس 1: چند ضلعی‌ها و ویژگی‌هایی از آنها
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر مجموع زاویه های درونی یک ( k + n) ضلعی $1440^\circ$ بیش تر از مجموع زاویه های درونی یک ( k - n) ضلعی باشد، k کدام است؟