1395/12/12

آزمون تستی درس 11 فارسی هشتم | پرچم داران

فارسی و نگارش هشتم دوره اول متوسطه بهمن
شامل مباحث: درس 11: پرچم داران
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 12 اسفند 95
  

شعر زیر از  کتاب فارسی متعلق به کدام شاعر است؟

«نکته ای گویمت که گر شنوی *** شاد، مانی به جان و زنده به تن »