1395/12/12

آزمون تستی درس 11 فارسی هشتم | پرچم داران

فارسی و نگارش هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 11: پرچم داران
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام گزینه مفهوم بیت «آدمی را چو هفت مهر به دل *** نَبُوَد کم شمار از اهریمن» را بهتر بیان می کند؟