1397/10/20

آزمون فیزیک (3) دوازدهم ریاضی | فصل 1 و 2 (تا ابتدای حرکت دایره‌ای یکنواخت)

فیزیک (3) ریاضی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 1: حرکت بر خط راست
1-1 شناخت حرکت
1-2 حرکت با سرعت ثابت
1-3 حرکت با شتاب ثابت
1-4 سقوط آزاد
فصل 2: دینامیک و حرکت دایره‌ای
2-1 قوانین حرکت نیوتون
2-2 معرفی برخی از نیروهای خاص
2-3 تکانه و قانون دوم نیوتون
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/10/20
  

مطابق شكل، وزنه ابتدا روی ميز ساكن است و سپس توسط دو نيروی افقی ${{F}_{2}},{{F}_{1}}$  هم زمان كشيده می‌شود. اندازهٔ نيرويی كه سطح تكيه‌گاه بر وزنه وارد می‌كند، چند نيوتون است؟ $\left( g\simeq 10\frac{m}{{{s}^{2}}} \right)$