1395/7/11

آزمون تستی درس اول فارسی هشتم | به نام خدایی که جان آفرید + پیش از اینها

فارسی و نگارش هشتم دوره اول متوسطه مهر
شامل مباحث: درس 1: پیش از اینها
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 11 مهر 95
  

با توجّه به بیت «می‌کوش که هر چه گوید استاد *** گیری همه را به چابکی یاد» کدام گزینه نادرست است؟