1397/6/21

سوالات تستی فصل 3 زیست شناسی دهم | فصل سوم: تبادلات گازی

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل سوم- تبادلات گازی
گفتار 1: ساز و کار دستگاه تنفس در انسان
گفتار 2: تهویۀ ششی
گفتار 3: تنوع تبادلات گازی
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل