1397/6/23

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 4 فیزیک دهم | 4-3: گرما (نمونه A)

فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 4: دما و گرما
3-4 گرما
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

به دو جسم به یک اندازه گرما داده ایم و بدون تغییر حالت، دمای آن به یک اندازه افزایش یافته است. در این صورت الزاماً: