1397/6/23

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 4 فیزیک دهم | 4-3: گرما (نمونه A)

فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی بهمن
شامل مباحث:
فصل 4: دما و گرما
3-4 گرما
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 23 شهریور 97
  

اگر در حجم ثابت، دمای مطلق مقدار معینی گاز کامل را 4 برابر کنیم، چگالی و فشار آن به ترتیب چند برابر می شود؟