1398/6/11

آزمون تستی دوره درس 3 فلسفه یازدهم انسانی | آغاز تاریخی فلسفه

فلسفه یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: درس 4: آغاز تاریخی فلسفه
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

همه گزینه ها به جز گزینه ........ صحیح است.