1398/6/11

آزمون تستی دوره درس 3 فلسفه یازدهم انسانی | آغاز تاریخی فلسفه

فلسفه یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: درس 4: آغاز تاریخی فلسفه
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام یک از فیلسوفان زیر معتقد است که «هستی و وجود حقیقتی ثابت دارد، نه در حال حرکت و شدن» و چه کسی معتقد است که «زمین روی آب قرار گرفته است»؟