1398/1/31

آزمون چهارگزینه‌ای دوره کامل کتاب جفرافیا دوازدهم انسانی | درس 1 تا 6

جغرافیا (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
فصل 1: جغرافیای سکونتگاه‌ها
درس 1: شهرها و روستاها
درس 2: مدیریت شهر و روستا
فصل 2: جغرافیای حمل و نقل
درس 3: ویژگی‌ها و انواع شیوه‌های حمل و نقل
درس 4: مدیریت حمل و نقل
فصل 3: مخاطرات طبیعی
درس 5: ویژگی‌ها و انواع مخاطرات طبیعی
درس 6: مدیریت مخاطرات طبیعی
  تعداد سوالات: 65
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/1/31
  

با توجه به سلسله‌مراتب سکونتگاه‌ها در اروپا، در کدام سکونتگاه‌ها تنوع خدمات کم‌تر است؟