1395/11/20

آزمون تستی فصل 9 علوم تجربی نهم | ماشین ها

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 9: ماشین‌ها
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

میله یکنواختی به طول 160 سانتی متر مطابق شکل در حال تعادل است. مقدار نیروی F چقدر است؟ (از وزن میله صرف نظر شده است)