1397/5/20

آزمون تستی ریاضی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری | فصل سوم: تابع (درس 1 تا 3)

ریاضی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل سوم- تابع
درس 1: آشنایی با برخی از انواع توابع
درس 2: وارون یک تابع و تابع یک به یک
درس 3: اعمال جبری روی توابع
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر $f=\left\{ (2,5),(3,4),(1,6),(4,2) \right\}$ و $g=\left\{ (1,3),(3,2),(5,4),(2,7) \right\}$ باشند، برد تابع $f+g$ کدام است؟